µØÇøת»»
ÍøÕ¾µØͼ
ÉèΪÊ×Ò³
ÉèΪÊ×Ò³
¼ÓÈëÊÕ²Ø
¼ÓÈëÊÕ²Ø
¸÷µØÇøÒÇÆ÷ÒDZíÍø
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³-¸÷¸ö³ÇÊÐ
¸÷µØÍøÕ¾:
ÉÂÎ÷ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Î÷°²ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ±±¾©ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÉϺ£ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÖØÇìÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Ìì½òÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ³É¶¼ÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
±¦¼¦ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ɽ¶«ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     н®ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¸ÊËàÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÏÃÃÅÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ËÕÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Ö£ÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
Î人ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¼ÃÄÏÒÇÆ÷ÐÅÏ¢Íø     ÇൺÒÇÆ÷ÒDZíÍø     À¼ÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¹ãÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÉîÛÚÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Ì«Ô­ÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
º¼ÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¸£ÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÄϾ©ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÄÏÄþÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¹óÑôÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ³¤É³ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÄϲýÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
³¤´ºÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÉòÑôÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Òø´¨ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Î÷ÄþÒÇÆ÷ÒDZíÍø     À¥Ã÷ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     À­ÈøÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÖйúÆøÌå¼ì²â·ÖÎöÍø    
ʯ¼ÒׯÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¹þ¶û±õÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ºôºÍºÆÌØÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÎÚ³ľÆëÒÇÆ÷ÒDZíÍø     º£¿ÚÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ºÏ·ÊÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Öйú×Ô¶¯»¯ÒDZíÍø    
ËÄ´¨ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¹ã¶«ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ºÓ±±ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ºÓÄÏÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ɽÎ÷ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÓÜÁÖÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ºþ±±ÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
ºþÄÏÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ̨ÍåÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÄþÏÄÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÇຣÒÇÆ÷ÒDZíÍø     °ö²ºÒÇÆ÷ÒDZíÍø     °²»ÕÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¸£½¨ÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
¹ãÎ÷ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¹óÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     º£ÄÏÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¼ªÁÖÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÉÇÍ·ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ½­ËÕÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ½­Î÷ÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
ÁÉÄþÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Î÷²ØÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÔÆÄÏÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ³à·åÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ×Ͳ©ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÄÚÃɹÅÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ºÚÁú½­ÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
Õã½­ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ³£ÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Ô˳ÇÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¹ãÔªÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ²×ÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¿ËÀ­ÂêÒÀÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¶õ¶û¶à˹ÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
ÃàÑôÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¶«ÓªÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ·ðɽÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ´óÁ¬ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     º×±ÚÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÎâÖÒÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ´óÇìÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
ÇìÑôÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÑÓ°²ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Í­´¨ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÏÌÑôÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ãòÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     μÄÏÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ººÖÐÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
°²¿µÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÉÌÂåÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÎÂÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÌìË®ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     µÂÑôÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Ö麣ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÁøÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
ÎÞÎýÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÂåÑôÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÐìÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ½õÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¹þÃÜÒÇÆ÷ÒDZíÍø     °üÍ·ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ´óͬÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
½ú³ÇÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÄϳäÒÇÆ÷ÒDZíÍø     µ¤¶«ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ½¹×÷ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÓñϪÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Ïå·®ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Ò˱öÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
°ÍÖÐÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ´ïÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Ò˲ýÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ½ð»ªÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Ê®ÑßÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÅÊÖ¦»¨ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¸§Ë³ÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
ºªµ¦ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÌÆɽÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Çú¾¸ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÎÚº£ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¾£ÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÔÀÑôÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¹ðÁÖÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
Óª¿ÚÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÇػʵºÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Á¬ÔƸÛÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÄÏÑôÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Õò½­ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÁÉÑôÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÖêÖÞÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
°²ÑôÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÎߺþÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Ïæ̶ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÄÏͨÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÑïÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÖйúÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¿ª·âÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
¼Ñľ˹ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     »ÆʯÒÇÆ÷ÒDZíÍø     º×¸ÚÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÁÙÒÊÒÇÆ÷ÒDZíÍø     »´±±ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ƽ¶¥É½ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Õ¿½­ÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
±£¶¨ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÐÂÏçÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ºâÑôÒÇÆ÷ÒDZíÍø     °°É½ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Ì©°²ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ĵµ¤½­ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÕżҿÚÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
Ϋ·»ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¸·ÐÂÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÔæׯÒÇÆ÷ÒDZíÍø     »´°²ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¼¦Î÷ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ̨±±ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÆëÆë¹þ¶ûÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
»´ÄÏÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ±¾ÏªÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Äþ²¨ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÒÁ´ºÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÉÌÇðÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÑĮ̀ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Íþº£ÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
ÈÕÕÕÒÇÆ÷ÒDZíÍø     À³ÎßÒÇÆ÷ÒDZíÍø     µÂÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÁijÇÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ±õÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ºÊÔóÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Âí°°É½ÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
Í­ÁêÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¶«Ý¸ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Ïã¸ÛÒÇÆ÷ÒDZíÍø     °²ÇìÒÇÆ÷ÒDZíÍø     »ÆɽÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ³üÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¸·ÑôÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
³²ºþÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Áù°²ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÙñÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ³ØÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Ðû³ÇÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ËÞÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÆÎÌïÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
ÈýÃ÷ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ȪÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÕÄÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÄÏƽÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÁúÑÒÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÄþµÂÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¼ÎÓø¹ØÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
½ð²ýÒÇÆ÷ÒDZíÍø     °×ÒøÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÎäÍþÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÕÅÒ´ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ƽÁ¹ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¾ÆȪÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¶¨Î÷ÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
¤ÄÏÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÁÙÏÄÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¸ÊÄÏÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÉعØÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ½­ÃÅÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ïÃûÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÕØÇìÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
»ÝÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÷ÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÉÇβÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ºÓÔ´ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Ñô½­ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÇåÔ¶ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÖÐɽÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
³±ÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ½ÒÑôÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÔƸ¡ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÎàÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¹ó¸ÛÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÇÕÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ±±º£ÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
·À³Ç¸ÛÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ³ç×óÒÇÆ÷ÒDZíÍø     °ÙÉ«ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ºÓ³ØÒÇÆ÷ÒDZíÍø     À´±öÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ºØÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÓñÁÖÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
ÁùÅÌË®ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ×ñÒåÒÇÆ÷ÒDZíÍø     °²Ë³ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Ç­ÄÏÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Ç­¶«ÄÏÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Ç­Î÷ÄÏÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ±Ï½ÚÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
Í­ÈÊÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÈýÑÇÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Ǩ°²ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÐĮ̈ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ³ÐµÂÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÀÈ·»ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ºâË®ÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
ÐÅÑôÒÇÆ÷ÒDZíÍø     פÂíµêÒÇÆ÷ÒDZíÍø     å§ÑôÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Ðí²ýÒÇÆ÷ÒDZíÍø     äðºÓÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÈýÃÅÏ¿ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÖÜ¿ÚÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
˫ѼɽÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Æß̨ºÓÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ºÚºÓÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Ë绯ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ´óÐË°²ÁëÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ËæÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÏÌÄþÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
¶õÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     »Æ¸ÔÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Т¸ÐÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¾£ÃÅÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¶÷Ê©ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÉÛÑôÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ³£µÂÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
ÕżҽçÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÒæÑôÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ³»ÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÓÀÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     »³»¯ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¦µ×ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÏæÎ÷ÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
ËÄƽÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÁÉÔ´ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ͨ»¯ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     °×ɽÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ËÉÔ­ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     °×³ÇÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÑÓ±ßÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
ÑγÇÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ËÞǨÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Ì©ÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¾°µÂÕòÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ƼÏçÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¾Å½­ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÐÂÓàÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
ӥ̶ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¸ÓÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¼ª°²ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÉÏÈÄÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÒË´ºÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¸§ÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Å̽õÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
ÌúÁëÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ³¯ÑôÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ºù«µºÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ºôÂ×±´¶ûÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ͨÁÉÒÇÆ÷ÒDZíÍø     °ÍÑåÄ׶ûÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÎÚÀ¼²ì²¼ÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
ÐË°²ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÎýÁÖ¹ùÀÕÒÇÆ÷ÒDZíÍø     °¢À­ÉÆÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ʯ×ìɽÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¹ÌÔ­ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÖÐÎÀÒÇÆ÷ÒDZíÍø     º£¶«ÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
º£±±ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     »ÆÄÏÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¹ûÂåÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÓñÊ÷ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     º£Î÷ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÑôȪÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Ë·ÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
½úÖÐÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÐÃÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÁÙ·ÚÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÂÀÁºÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¹ã°²ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ËìÄþÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÄÚ½­ÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
ÀÖɽÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ×Ô¹±ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ×ÊÑôÒÇÆ÷ÒDZíÍø     üɽÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÑÅ°²ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     °¢°ÓÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¸Ê×ÎÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
Á¹É½ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ²ý¶¼ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ɽÄÏÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÈÕ¿¦ÔòÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÄÇÇúÒÇÆ÷ÒDZíÍø     °¢ÀïÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÁÖÖ¥ÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
ͳ·¬ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ºÍÌïÒÇÆ÷ÒDZíÍø     °¢¿ËËÕÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¿¦Ê²ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     °ÍÒô¹ùÀãÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ²ý¼ªÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ²©¶ûËþÀ­ÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
ÒÁÀçÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Ëþ³ÇÒÇÆ÷ÒDZíÍø     °¢ÀÕÌ©ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ʯºÓ×ÓÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ±£É½ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÕÑͨÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Àö½­ÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
ÁÙ²×ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÎÄɽÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ºìºÓÒÇÆ÷ÒDZíÍø     Î÷Ë«°æÄÉÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ³þÐÛÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ´óÀíÒÇÆ÷ÒDZíÍø     µÂºêÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
Å­½­ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     µÏÇìÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ˼éÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¼ÎÐËÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ºþÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÉÜÐËÒÇÆ÷ÒDZíÍø     áéÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø    
ÖÛɽÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ̨ÖÝÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÀöË®ÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÒåÎÚÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ³¤ÖÎÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ¼ÃÄþÒÇÆ÷ÒDZíÍø     ÎÞËð¼ì²âÒÇÆ÷Íø    
www.ac220v.com www.whxiwu.com www.wxbauLers.com